Mathau o Wobrau

Anrhydeddau Cenedlaethol i Unigolion
Mae Anrhydedd yn ffordd arbennig iawn o gydnabod effaith unigolyn ar fywyd yng Ngwent neu’r tu hwnt, er enghraifft pan fydd wedi rhoi gwasanaeth y tu hwnt i’r hyn a ddisgwylir ganddynt fel arfer. Mae'n hawdd enwebu rhywun ar gyfer Anrhydeddau Cenedlaethol a gall unrhyw un wneud enwebiad. Rhaid i'r enwebiad allu dangos sut mae'r unigolyn wedi cyflawni un neu fwy o'r canlynol:

• gwneud gwahaniaeth gwirioneddol;
• gwella bywydau pobl eraill;
• cael gwasanaeth parhaus ac anhunanol;
• dangos arloesedd neu greadigrwydd wrth sicrhau canlyniadau parhaol;
• ac wedi ennill parch cydweithwyr, gan gael ei weld fel model rôl eithriadol.

Gall unrhyw un enwebu unrhyw un am anrhydedd, trwy ddilyn y ddolen isod.
Gov.UKGov.Wales
Os hoffech gael cymorth neu gyngor ar dderbynnydd anrhydedd posibl, cwblhewch y ffurflen ymholiad gyferbyn.
Enwebu Unigolyn

  Mathau o Wobrau

  Wrth wneud enwebiad nid oes angen i chi ddweud pa lefel o wobr yr ydych yn anelu ati, ond fel canllaw mae'r Anrhydeddau Cenedlaethol isod:

  Cydymaith Anrhydedd

  Mae hwn yn cael ei dyfarnu am wneud cyfraniad pwysig i’r celfyddydau, gwyddoniaeth, meddyginiaeth, neu lywodraeth am gyfnod hir o amser.

  Marchog/Meistres

  Mae hwn yn cael ei dyfarnu am wneud cyfraniad pwysig mewn unrhyw weithgaredd, fel arfer ar lefel cenedlaethol. Bydd pobl eraill sy’n gweithio ym maes yr enwebedig yn gweld eu cyfraniad fel un ysbrydoledig ac arwyddocaol, sy’n gofyn am ymrwymiad dros gyfnod hir o amser.

  Cadlywydd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (CBE)

  Mae hwn yn cael ei dyfarnu am gael rôl amlwg ond llai ar lefel cenedlaethol, neu rôl arweiniol ar lefel rhanbarthol. Gallwch hefyd gael un am gyfraniad arloesol, arbennig i unrhyw faes.

  Swyddog Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (OBE)

  Mae hwn yn cael ei dyfarnu am gael rôl leol bwysig mewn unrhyw weithgaredd, gan gynnwys pobl sy’n adnabyddus yn genedlaethol oherwydd eu gwaith mewn maes penodol.

  Aelod o Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (MBE)

  Yn cael ei dyfarnu am gyrhaeddiad neu wasanaeth eithriadol i’r gymuned. Rhaid bod hyn wedi cael effaith sylweddol, hir dymor a sefyll allan fel esiampl i eraill.

  Medal yr Ymerodraeth Brydeinig (BEM)

  Yn cael ei dyfarnu am wasanaeth ‘ymarferol’ i’r gymuned leol. Gallai hyn olygu gweithgaredd elusennol neu wirfoddol hir dymor, neu waith arloesol o gyfnod cymharol fyr (3 i 4 blynedd) sydd wedi gwneud gwahaniaeth arwyddocaol.

  Medalau’r Heddlu a’r Gwasanaeth Dân Tiriogaethau Tramor

  Yn cael ei roi am wasanaeth yn Nhiriogaethau Prydain Tramor.

  Urdd Frenhinol Fictoraidd (RVO)

  Gwobr a roddir gan y Frenhines – fel arfer i bobl sydd wedi ei helpu hi’n bersonol, fel aelodau o staff y cartrefi Brenhinol neu lysgenhadon Prydeinig.

  Croes Siôr

  Medal sifil lefel cyntaf am ddewrder: am gampau o arwriaeth a dewrder mewn perygl mawr.

  Medal Siôr

  Medal sifil ail lefel am ddewrder: am gampau o ddewrder mawr.

  Medal Gwroldeb y Frenhines

  Medal sifil trydedd lefel am ddewrder: am gampau ysbrydoledig o ddewrder.

  Cymeradwyaeth y Frenhines am Ddewrder a Chymeradwyaeth y Frenhines am Ddewrder yn yr Awyr

  Am berygl i fywyd.
  Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol
  Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol yw’r wobr uchaf a roddir i grwpiau gwirfoddol ledled y DU.

  Gellir enwebu unrhyw grŵp o 2 berson neu fwy sy’n gwneud gwaith gwirfoddol am y wobr. Rhaid i fwyafrif y grŵp fod yn wirfoddolwyr a rhaid bod gan dros hanner y gwirfoddolwyr yr hawl i fyw yn y DU.

  I gael eu henwebu, dylai’r gwirfoddolwyr wneud gwaith sy’n:

  • Darparu gwasanaeth ac yn bodloni angen i bobl sy’n byw yn y gymuned leol
  • Cael ei gefnogi, ei adnabod a’i barchu gan y gymuned leol a’r bobl sy’n buddio ohono
  • Cael ei redeg yn lleol

  Er mwyn cael eu henwebu, rhaid bod y grwpiau gwirfoddol wedi bod yn rhedeg am 3 blynedd neu fwy.

  Mae paneli asesu lleol yn edrych ar yr holl enwebiadau ac yn penderfynu pa rai i’w hanfon i’r Pwyllgor Gwobrau Cenedlaethol. Mae’r pwyllgor yn gwneud argymhellion i Swyddfa’r Cabinet, sy’n anfon rhestr derfynol i’r Frenhines ei chymeradwyo.

  Rhaid cyflwyno enwebiadau am Wobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol ar-lein a gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth ar:
  Am Wobr y Frenhines
  Garddwesti
  Cynhelir tair Garddwest Frenhinol ym Mhalas Buckingham bob blwyddyn ac mae tua 8,000 o bobl yn mynychu pob parti.

  Ym mis Ionawr bob blwyddyn, mae’r Arglwydd Raglaw yn paratoi i gyflwyno rhestr o enwau i’r Arglwydd Chamberlain y byddai’n eu hargymell i gael eu hystyried i fynychu Garddwest Frenhinol. Mae cyfyngiadau – er enghraifft, rhaid i bob gwestai fod dros 18 i gael eu gwahodd yn eu rhinwedd eu hunain.

  Os ydych yn teimlo bod rhywun yng Ngwent wedi gwneud cyfraniad pwysig i fywyd yn y gymuned, neu wedi darparu gwasanaeth eithriadol mewn unrhyw fodd arall, gallech argymell eu bod yn cael eu gwahodd i’r digwyddiad arbennig hwn.

  Dylid cyflwyno argymhellion i Swyddfa’r Is-gapteiniaeth.
  Negeseuon Llongyfarch
  Mae’r Frenhines yn anfon negeseuon llongyfarch i’r sawl sy’n dathlu eu pen-blwydd yn 100 neu 105 a bob blwyddyn ar ôl hynny a’r sawl sy’n dathlu eu pen-blwydd priodas yn 60, 65 neu 70 a bob blwyddyn ar ôl hynny.

  Gellir gwneud ceisiadau drwy Swyddfa’r Arglwydd Raglaw gan ddefnyddio’r ffurflen ar frig y dudalen.
  Mwy o wybodaeth
  Dylech ymgeisio am neges o leiaf 3 wythnos cyn y diwrnod. Gellir cyflwyno ceisiadau trwy Swyddfa’r Is-gapteiniaeth.
  Mwy o wybodaeth
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram