Close

Gwobrau a Garddwesti

Mathau o Wobrau

Cydymaith Anrhydedd

Mae hwn yn cael ei dyfarnu am wneud cyfraniad pwysig i’r celfyddydau, gwyddoniaeth, meddyginiaeth, neu lywodraeth am gyfnod hir o amser.

Marchog/Meistres

Mae hwn yn cael ei dyfarnu am wneud cyfraniad pwysig mewn unrhyw weithgaredd, fel arfer ar lefel cenedlaethol. Bydd pobl eraill sy’n gweithio ym maes yr enwebedig yn gweld eu cyfraniad fel un ysbrydoledig ac arwyddocaol, sy’n gofyn am ymrwymiad dros gyfnod hir o amser.

Cadlywydd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (CBE)

Mae hwn yn cael ei dyfarnu am gael rôl amlwg ond llai ar lefel cenedlaethol, neu rôl arweiniol ar lefel rhanbarthol. Gallwch hefyd gael un am gyfraniad arloesol, arbennig i unrhyw faes.

Swyddog Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (OBE)

Mae hwn yn cael ei dyfarnu am gael rôl leol bwysig mewn unrhyw weithgaredd, gan gynnwys pobl sy’n adnabyddus yn genedlaethol oherwydd eu gwaith mewn maes penodol.

Aelod o Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (MBE)

Yn cael ei dyfarnu am gyrhaeddiad neu wasanaeth eithriadol i’r gymuned. Rhaid bod hyn wedi cael effaith sylweddol, hir dymor a sefyll allan fel esiampl i eraill.

Medal yr Ymerodraeth Brydeinig (BEM)

Yn cael ei dyfarnu am wasanaeth ‘ymarferol’ i’r gymuned leol. Gallai hyn olygu gweithgaredd elusennol neu wirfoddol hir dymor, neu waith arloesol o gyfnod cymharol fyr (3 i 4 blynedd) sydd wedi gwneud gwahaniaeth arwyddocaol.

Medalau’r Heddlu a’r Gwasanaeth Dân Tiriogaethau Tramor

Yn cael ei roi am wasanaeth yn Nhiriogaethau Prydain Tramor.

Urdd Frenhinol Fictoraidd (RVO)

Gwobr a roddir gan y Frenhines – fel arfer i bobl sydd wedi ei helpu hi’n bersonol, fel aelodau o staff y cartrefi Brenhinol neu lysgenhadon Prydeinig.

Croes Siôr

Medal sifil lefel cyntaf am ddewrder: am gampau o arwriaeth a dewrder mewn perygl mawr.

Medal Siôr

Medal sifil ail lefel am ddewrder: am gampau o ddewrder mawr.

Medal Gwroldeb y Frenhines

Medal sifil trydedd lefel am ddewrder: am gampau ysbrydoledig o ddewrder.

Cymeradwyaeth y Frenhines am Ddewrder a Chymeradwyaeth y Frenhines am Ddewrder yn yr Awyr

Am berygl i fywyd.

Yr urddau

Mae’r pwyllgor yn penderfynu pa urdd dylai rhywun ddod yn aelod ohoni.

  • Urdd y Baddon – Uwch weision sifil a swyddogion milwrol
  • Urdd San Mihangel a San Siôr – Diplomyddion a phobl sy’n gwasanaethu’r DU dramor
  • Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig – Unrhyw un
  • Cydymaith Anrhydedd (gwobr) – Unrhyw un
  • Urdd Frenhinol Fictoraidd – Pobl sydd wedi gwasanaethu’r Frenhines neu’r Frenhiniaeth mewn modd personol

Mae mwyafrif y gwobrau yn Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig.

Am ragor o wybodaeth ar enwebu rhywun am wobr/anrhydedd, ewch i’r wefan: www.gov.uk\honours

Gwobr y Frenhines am Fenter

Mae Gwobrau’r Frenhines am Fenter yn gyrhaeddiad eithriadol i fusnesau’r DU yn y categorïau canlynol:

Arloesi – am lwyddiant masnachol yn sgil arloesi

Masnach ryngwladol – am dwf a llwyddiant masnachol mewn masnach ryngwladol

Datblygiad cynaliadwy – am gynnyrch, gwasanaethau a rheolaeth â llwyddiant masnachol sy’n buddio’r amgylchedd, y gymdeithas a’r economi

Hyrwyddo cyfleoedd – am raglenni symudedd cymdeithasol sy’n helpu pobl o gefndiroedd difreintiedig i mewn i fywydau gwaith llwyddiannus

Mae’r gwobrau yn ddilys am 5 mlynedd.

I wirio cymhwyster, mewngofnodwch i queensawards@bis.gsi.gov.uk

Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol

Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol yw’r wobr uchaf a roddir i grwpiau gwirfoddol ledled y DU.

Gellir enwebu unrhyw grŵp o 2 berson neu fwy sy’n gwneud gwaith gwirfoddol am y wobr. Rhaid i fwyafrif y grŵp fod yn wirfoddolwyr a rhaid bod gan dros hanner y gwirfoddolwyr yr hawl i fyw yn y DU.

I gael eu henwebu, dylai’r gwirfoddolwyr wneud gwaith sy’n:

Darparu gwasanaeth ac yn bodloni angen i bobl sy’n byw yn y gymuned leol

Cael ei gefnogi, ei adnabod a’i barchu gan y gymuned leol a’r bobl sy’n buddio ohono

Cael ei redeg yn lleol

Er mwyn cael eu henwebu, rhaid bod y grwpiau gwirfoddol wedi bod yn rhedeg am 3 blynedd neu fwy.

Mae paneli asesu lleol yn edrych ar yr holl enwebiadau ac yn penderfynu pa rai i’w hanfon i’r Pwyllgor Gwobrau Cenedlaethol. Mae’r pwyllgor yn gwneud argymhellion i Swyddfa’r Cabinet, sy’n anfon rhestr derfynol i’r Frenhines ei chymeradwyo.

Rhaid cyflwyno enwebiadau am Wobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol ar-lein a gellir dod o hyd  i fwy o wybodaeth ar www.gov.uk/queens-award-for-voluntary-service.

Garddwesti

Cynhelir tair Garddwest Frenhinol ym Mhalas Buckingham bob blwyddyn ac mae tua 8,000 o bobl yn mynychu pob parti.

Ym mis Ionawr bob blwyddyn, mae’r Arglwydd Raglaw yn paratoi i gyflwyno rhestr o enwau i’r Arglwydd Chamberlain y byddai’n eu hargymell i gael eu hystyried i fynychu Garddwest Frenhinol. Mae cyfyngiadau – er enghraifft, rhaid i bob gwestai fod dros 18 i gael eu gwahodd yn eu rhinwedd eu hunain.

Os ydych yn teimlo bod rhywun yng Ngwent wedi gwneud cyfraniad pwysig i fywyd yn y gymuned, neu wedi darparu gwasanaeth eithriadol mewn unrhyw fodd arall, gallech argymell eu bod yn cael eu gwahodd i’r digwyddiad arbennig hwn.

Dylid cyflwyno argymhellion i Swyddfa’r Is-gapteiniaeth.

Negeseuon Llongyfarch

Mae’r Frenhines yn anfon negeseuon llongyfarch i’r sawl sy’n dathlu eu pen-blwydd yn 100 neu 105 a bob blwyddyn ar ôl hynny a’r sawl sy’n dathlu eu pen-blwydd priodas yn 60, 65 neu 70 a bob blwyddyn ar ôl hynny.

Dylech ymgeisio am neges o leiaf 3 wythnos cyn y diwrnod. Gellir cyflwyno ceisiadau trwy Swyddfa’r Is-gapteiniaeth.