Close

Cadetiaid y Raglaw

Dewisir Cadét yr Arglwydd Raglaw gan arweinwyr y Grŵp o Gadetiaid a’r Lluoedd Wrth Gefn a Sefydliad y Cadetiaid yng Nghymru am eu gwasanaeth a chyfraniadau eithriadol i’w hunedau a sefydliad perthnasol.

Mae’r rôl yn cynnwys mynychu nifer o achlysuron swyddogol gyda’r Arglwydd Raglaw, gan gynnwys digwyddiadau coffau, ymweliadau Brenhinol a pharedau.

Penodir Cadetiaid yr Arglwydd Raglaw yn flynyddol ac maen nhw’n cynrychioli Cadetiaid y Môr, Lluoedd Arfog y Cadetiaid a’r Corfflu Hyfforddiant Awyr.

Cadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar gyfer 2016/17 yw:

Charlie Edmunds – Lluoedd Arfog y Cadetiaid

Jack Felvus – Cadetiaid y Môr

Arran Rigby – Corfflu Hyfforddiant Awyr

Charlie Edmunds

Mae Charlie yn mynychu Coleg Filton ac ar hyn o bryd mae yn ei ail flwyddyn yn astudio’r Cyfryngau Lefel 3.

Mae’n mwynhau’r cadetiaid ac wedi darganfod ei fod yn ffordd dda o wneud ffrindiau. Mae’n mwynhau pob profiad y mae’n rhan ohono o gudd ymosod ar y gelyn gydag ymarferion tanio cetris gweigion i fynd i ganŵio i lawr yr afon Gwy.

Mae’r rhestr o weithgareddau mae’n cael eu hannog i’w gwneud fel Cadét yn ddiddiwedd ac mae wedi ffurfio cyswllt cryf gyda’r grwpiau o bobl y mae wedi cwrdd â hwy ar y ffordd.

Jack Felvus

Mae Jack yn cynrychioli Corfflu Cadetiaid y Môr ac mae wedi bod gyda’r sefydliad am 5 mlynedd.

Ers bod yn y sefydliad mae Jack yn teimlo ei bod wedi cael y cyfleoedd (yn enwedig y rhai yn y môr) a’r sgiliau bywyd y byddai heb eu hennill unman arall, gan gynnwys siarad yn gyhoeddus ac addysg gan gyfoedion. Yn ddiweddar mae cyrraedd safle POC sy’n ddynodiad da o’i ymroddiad.

Ar hyn o bryd mae Jack ym mlwyddyn 12 yn astudio ar gyfer ei Safon Uwch ac mae’n gobeithio dilyn gyrfa mewn Biocemeg.

CWO Arran Rigby

Mae Arran yn 19 mlwydd oed ac wedi bod yn gadét awyr am saith mlynedd. Mae Arran yn cynrychioli sgwadron 1223 (Caerffili) Mae’r sgwadron fel ail gartref iddo.

Mae Arran yn mwynhau bod yn gadét a chynrychioli ei sgwadron ac mae wedi gwneud hynny sawl tro mewn gweithgareddau megis chwaraeon ac ymarferion, mae hefyd wedi cystadlu ar lefel genedlaethol. Hoff ddigwyddiad Arran yw’r parêd coffa ac mae’n teimlo mai gorymdeithio gyda’r sgwadron yw mwy na thebyg un o’r teimladau gorau yn y byd.

Mae Arran wedi cyrraedd rheng Swyddog Gwarantedig Cadetiaid felly gyda gwaith caled mae wedi gweithio ei ffordd i fyny i’r brig. Yn y sgwadron mae’n gyfrifol am y cadetiaid newydd ac yn eu helpu i’w cael trwy eu hyfforddiant cychwynnol. Mae e hefyd yn gyfrifol am yr hyfforddiant ar gyfer ymarferion a seremonïau, gan sicrhau bod pawb yn cyrraedd y safon ofynnol.

Yr hyn mae Arran yn ei deimlo am y Corfflu Hyfforddiant Awyr yn benodol yw bod dim noson barêd, gweithgaredd na chystadleuaeth yn union yr un fath a bod gallu gweld cynnydd pob cadét yn rhywbeth arbennig. Yn anffodus, dyma flwyddyn olaf Arran fel cadét.

Y tu allan i’r cadetiaid mae Arran yn gweithio y tu ôl i’r bar mewn tafarn leol. Mae wedi gadael ysgol a chwblhau ei arholiadau TGAU a Safon Uwch.

Mae Arran yn credu, i rai pobl, ei fod jyst yn berson cyffredin, ond i eraill, mae’n teimlo ei fod yn berson cyffredin gyda hobi anghyffredin.